Competențe digitale pentru competitivitate

                 Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 

COMPETENȚE DIGITALE PENTRU COMPETITIVITATE

Cod proiect NR: POCU/860/3/12/142782

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 Axa prioritară nr. 3 – Locuri de muncă pentru toți

 Obiectiv Specific. 3.12. – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniile identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

Lider – CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A JUDEȚULUI MUREȘ

Partener – FGC ACTIV GRUP SRL

Valoarea totală a proiectului: 4.779.152,00 lei, finanțată integral prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, din care 3.973.344,04 lei reprezintă contribuția Uniunii Europene prin Fondul Social European (97.81%) și 104.629,63 lei reprezintă contribuția beneficiarului (2.19%).

Din care:

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș: Valoarea totală a proiectului: 2.686.559,78 lei, din care 2.283.575,81 lei reprezintă contribuția Uniunii Europene prin Fondul Social European (85%) și 402.983,97 lei reprezintă contribuția națională (15%).

FGC ACTIV GRUP SRL: Valoarea totală a proiectului: 2.092.592,22 lei, din care 1.689.768,23 lei reprezintă contribuția Uniunii Europene prin Fondul Social European (80.75%), 298.194,36 reprezintă contribuția națională (14.25%)  și 104.629,63 lei reprezintă contribuția beneficiarului (5%).

Durata proiectului: 18 luni, respectiv de la 18 martie 2022 până la 17 septembrie 2023.

Comunicat de presă privind începerea proiectului POCU/860/3/12/142782 “Competențe digitale pentru competitivitate”

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului „Competențe digitale pentru competitivitate” constă în creșterea și îmbunătățirea nivelului de cunoștințe și competențe digitale în rândul angajaților din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, prin derularea unui program de susținere a competențelor digitale pentru angajații din IMM-uri, în cadrul căruia 310 angajați vor beneficia de formare de competențe digitale în vederea profesionalizării și adaptării la cerințele pieței muncii, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

În vederea îmbunătățirii cunoștințelor și competențelor digitale, 118 angajați vor fi selectați pentru a beneficia de programe de formare a competențelor digitale de bază, 158 angajați vor fi selectați pentru a beneficia de programe de formare a competențelor digitale avansate și 34 angajați vor fi selectați pentru a beneficia de programe de formare a compețentelor digitale dedicate specialiștilor în domeniul IT. În completarea acestor programe de formare, 32 întreprinderi care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/SNCDI sau întreprinderilor care intenționează să-și adapteze activitatea la aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior vor beneficia de sprijin în identificarea posibilităților și a potențialului de digitalizare în scopul elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă în cel puțin 3 dintre ele.

În urma desfășurării programelor de formare a competențelor digitale, va fi îmbunătățit nivelul de cunoștințe/competențe/aptitudini a 310 angajați din sectoarele economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI, contribuind la atingerea obiectivului specific POCU 3.12 prin creșterea numărului de angajați care dobândesc competențe necesare profesionalizării și adaptării la schimbările tehnologice.

În vederea asigurării sustenabilității, proiectul are în vedere dezvoltarea de mecanisme de susținere și promovare a programelor de învățare la locul de muncă pentru minim 32 întreprinderi.

Proiectul va genera efecte pozitive pe termen lung, obiectivul general fiind în strânsă corelare cu Strategia Națională pentru Competitivitate 2015-2020, Strategia Națională pentru Cercetare Dezvoltare Inovare 2014-2020, Strategia de Îmbătrânire Activă, Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România și Strategia Națională privind Învățarea pe tot Parcursul Vieții 2015 – 2020, având în vedere următoarele beneficii:

– Creșterea nivelului de informare, conștientizare și interes privind nevoia de participare a angajaților la programe de formare continuă, la nivelul angajatorilor din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru;

-Dobândirea de către angajații sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI a unor cunoștințe și competențe practice în domeniul tehnologiei informației prin participarea acestora în cadrul unui program integrat de sprijin în formarea acestor competențe necesare la locul de muncă;

– Facilitarea tranziției întreprinderilor din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI către o economie bazată pe tehnologizare și optimizare a proceselor desfășurate;

– Crearea de personal pregătit pentru a face față schimbărilor viitorului;

– Creșterea competențelor digitale în rândul persoanelor vârstnice (34 persoane);

– Creșterea competențelor digitale în rândul femeilor (127 femei);

– Încurajarea rezolvării de probleme și valorificarea de oportunități ale piețelor din domeniile SNC și SNCDI;

– Creșterea competitivității în cadrul sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

OBIECTIVE SPECIFICE:

 1. Creșterea nivelului de conștientizare a angajatorilor privind importanța și necesitatea participării angajaților la programe de formare continuă.

Prin intermediul promovării continue și desfășurării a 12 evenimente organizate la nivelul regiunilor de implementare a proiectului, participanții vor fi informanți cu privire la importanța și beneficiile participării la programe de formare continuă, de acumulare a unor cunoștințe și competențe digitale necesare în desfășurarea activităților profesionale. Astfel, pentru atingerea obiectivului specific 1 previzionat vor fi dezvoltate parteneriate cu mediul de afaceri, în vederea selecției a 310 angajati din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, ce vor face parte din grupul țintă al proiectului și care vor urma programe de formare și dezvoltare a competențelor digitale.

 1. Dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor digitale în plan profesional, pentru un număr de 310 angajați din Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru prin organizarea de programe de formare profesională, în urma cărora un număr de minim 295 vor absolvi cursurile desfășurate.

 2. Sprijin acordat unui număr de 32 întreprinderi în vederea elaborării și introducerii unor programe de învățare la locul de muncă.

Obiectivul specific 3 va fi atins prin activități derulate pentru 32 întreprinderi care își desfășoară activitatea, principală sau secundară, într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea, principală sau secundară, la cel puțin unul din aceste sectoare economice/domenii de specializare inteligentă menționate anterior.

Cui i se adresează proiectul?

Activitățile proiectului se adresează angajaților cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) ce provin din IMM-urile din județul Mureș care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Acest aspect va fi verificat ulterior, prin solicitarea unui certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, valabil la data intrării angajatului/angajaților întreprinderii în grupul țintă al proiectului, în care trebuie să se regăsească ca fiind autorizată cel puțin o activitate (indiferent daca este principală sau secundară) din lista de coduri CAEN aferentă sectoarelor economice cu potențial competitiv conform SNC și anume:

 • Turism și ecoturism

 • Textile și pielărie

 • Lemn și mobilă

 • Industrii creative

 • Industria auto și componente

 • Tehnologia informației și comunicațiilor

 • Procesarea alimentelor și a băuturilor

 • Sănătate și produse farmaceutice

 • Energie și management de mediu

 • Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică și biotehnologii

 • Construcții

Lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020 (SNC) poate fi consultată aici.

Domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sunt următoarele:

 • Bio-economia

 • Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate

 • Energie, mediu și schimbări climatice

 • Eco- nano-tehnologii și materiale avansate

 • Sănătate

Lista domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020 (SNCDI) poate fi consultată aici.

Prezentul proiect se subscrie POCU2014-2020, AP3, OS3.12 prin îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini pentru un număr de 310 angajați cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) în întreprinderi cu activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitive identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligente conform SNCDI.

Proiectul se va implementa în Regiunile de Dezvoltare Sud Muntenia, Sud-Est, Sud-Vest, Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru.

Achiziții: 

Anunț achiziție echipamente ITs

Specificațiile tehnice_echipamente IT_FORMULARE

Specificațiile tehnice_echipamente IT

Contract echipamente IT _draft

Evenimente:

Invitație Eveniment de conștientizare_20.03.2023

Invitație Eveniment de conștientizare_03.04.2023

Comunicat: 

 Oferta de formare profesională

În cadrul acestui proiect, sunt preconizate minim 32 grupe de cursanți, după cum urmează:

– cursuri de formare competente digitale de bază – 50 ore/curs pentru 118 persoane;

– cursuri de formare competențe digitale avansate – 120 ore/curs pentru 158 persoane;

– cursuri de formare competențe digitale dedicate specialiștilor în domeniul IT- 40 ore/curs pentru 34 persoane.

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș oferă programe de formare profesională GRATUITE după cum urmează:

– cursuri inițiere “Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” (50 ore) pentru 118 persoane.

Cursurile sunt autorizate prin Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), urmând a se finaliza prin eliberarea de certificate de calificare/absolvire cu recunoaștere națională, emise sub egida Ministerului Muncii și al Ministerului Educației.

Date de contact Lider:

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș

str. Primăriei, nr. 1, 540026 TÂRGU MUREȘ, jud. Mureș,

Telefon: 0265269218, Fax: 0265269219, e-mail office@cciams.ro, https://www.cciams.ro

Persoane de contact CCI Mureș:

Manager proiect: Anca-Mihaela GIURGIU

Responsabil dezvoltare parteneriate 1: Maria Carmen BURGHELIA

Responsabil activitati campanii si relatie cu GT 1:  Marius-Cristian LUNG

Responsabil activitati campanii si relatie cu GT 2: Sarolta SZIGETI

Consilier sprijin intreprinderi 1 Chiralina ȘTEF

Consilier sprijin intreprinderi 2 Calin POP

Coordonator Formare: Alexandra-Monica BOLTEA

Responsabil formare expert 1: Tibor BENKO

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro