Angajați calificați – profesioniști pe piața muncii

Angajați calificați – profesioniști pe piața muncii

Cod proiect NR: POCU/726/6/12/135043

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

 Axa prioritară nr. 6 – Educație și competențe

 Obiectiv Specific.6.12. – Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale

Prioritatea de investiții 10.iii.  – Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite

Beneficiar: Camera de Comerț și Industrie a Județului GORJ

Partener 1: Camera de Comerț și Industrie a Județului HARGHITA

Partener 2: Camera de Comerț și Industrie a Județului MUREȘ

Valoarea totală a proiectului: 4.681.537 lei, finanțată integral prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, din care 3.979.307 lei reprezintă contribuția Uniunii Europene prin Fondul Social European (85%) și 702.230 lei reprezintă contribuția națională (15%).

Durata proiectului: 24 luni, respectiv de la 13 ianuarie 2021 până la 12 ianuarie 2023.

Comunicat de presă privind începerea proiectului POCU/726/6/12/135043 “ Angajați calificați – profesioniști pe piața muncii”

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Creșterea nivelului de calificare a 604 angajați din regiunile Sud-Vest Oltenia și Centru, în special a celor cu nivel scăzut de calificare și a persoanelor cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, prin furnizarea de programe de învățare pe tot parcursul vieții corelate cu piața muncii.

OBIECTIVE SPECIFICE:

1. Sprijin pentru creșterea angajării durabile și adaptabilității la evoluțiile pieței muncii pentru 604 angajați din regiunile Sud-Vest Oltenia și Centru prin furnizarea unui program integrat de consiliere, orientare și formare profesională, în vederea obținerii de către aceștia a unei calificări/ specializări/ perfecționări certificate la nivel național în profesii corelate cu cerințele pieței muncii.

2. Promovarea beneficiilor FPC în rândul angajaților și întreprinderilor prin activități de informare și conștientizare, prin organizarea unei serii de vizite la firme în cele 2 regiuni și printr-o inițiativă menită să asigure un transfer de bune practici între actori publici și privați relevanți pentru domeniul formării profesionale continue a adulților.

 Cui se adresează proiectul?

Activitățile proiectului se adresează angajaților (inclusiv persoane fizice autorizate și întreprinderi individuale), cu vârsta între 25 ani și 65 de ani și cu domiciliul sau reședința legală în regiunile SV Oltenia și Centru. Se va acorda o atenție deosebită persoanelor cu nivel scăzut de calificare, persoanelor cu vârsta de peste 40 de ani și persoanelor din mediul rural defavorizat.

 Oferta de formare profesională

Având în vedere obiectivele proiectului: creșterea nivelului de calificare a angajaților; sprijinirea pentru creșterea angajării durabile și adaptabilității la evoluțiile pieței muncii, anterior participării la programele de formare profesională, angajații beneficiază de o sesiune de consiliere profesională prin care se asigură atât o informare corectă și completă asupra oportunităților de formare profesională din cadrul proiectului, cât și o promovare a egalității de șanse și nediscriminării.

Broșura_Egalitatea de șanse și nediscriminarea

În cadrul acestui proiect, Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș oferă 10 programe de formare profesională GRATUITE pentru angajații din Regiunea Centru, după cum urmează:

– 8 cursuri de calificare nivel 2 în domeniile: industria de prelucrare a lemnului și producția de mobila, procesarea alimentelor și băuturilor, industria auto și componente, construcții, textile și   pielărie, comerț (sau alte domenii, la solicitarea potențialilor cursanți)

– 2 cursuri inițiere “Competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere” (50 ore)

Toate cursurile vor fi autorizate prin Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), urmând a se finaliza prin eliberarea de certificate de calificare/absolvire cu recunoaștere națională, emise sub egida Ministerului Muncii și al Ministerului Educației.

Cursuri

Organizare WORKSHOP REGIONAL „ANGAJAȚI CALIFICAȚI – SURSA DEZVOLTĂRII  ECONOMIEI BAZATĂ PE CUNOAȘTERE”- 17.11.2022:

Date de contact partener:

Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș str. Primăriei, nr. 1, 540026 TÂRGU MUREȘ, jud. Mureș,

Telefon: 0265269218, Fax: 0265269219, e-mail office@cciams.ro, https://www.cciams.ro

Persoane de contact CCI Mureș:

Coordonator activități CCI Mureș: Steluța-Maria BĂȚAGA

Expert organizare evenimente: Chiralina ȘTEF

Expert grup țintă: Anca-Mihaela GIURGIU

Expert consiliere dezvoltare profesională:  Marius-Cristian LUNG

Expert formare profesională: Alexandra-Monica BOLTEA

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro