Evaluare întreprinderi

Pentru evaluarea firmelor (întreprinderilor), actele necesare efectuării diagnosticului și raportului de evaluare sunt:

 • Actul de înființare a societății comerciale (actul constitutiv al societății, conform Legii 31, cu modificările ulterioare);

 • O scurtă prezentare a întreprinderii (inclusiv istoric);

 • Principalii indicatori economico-financiari ai societății comerciale;

 • Bilanțurile contabile pentru ultimii ani, contul de profit și pierdere; politici contabile și note explicative;

 • Lista mijloacelor fixe la data de referință;

 • Investiții în curs (suma plătită, data plății);

 • Documentele ultimului control fiscal;

 • Ultimul raport al comisiei de cenzori;

 • Situația clienţilor – furnizorilor;

 • Situația stocurilor de materii prime, materiale, producție neterminată, produse finite și alte active curente;

 • Previziuni privind activitatea societății – Bugetul de venituri şi cheltuieli pe următorii 5 ani (dacă există);

 • Lista propunerilor de investiții pe următorii 5 ani (dacă există).

 • Concurența – firme concurente;

 • Titlurile de proprietate, sau dovada dreptului de folosință asupra terenului, planurile terenurilor și ale clădirilor;

 • Situaţia creditelor contractate și a garanțiilor constituite, gajuri, ipoteci;

 • Situația altor sarcini care grevează activele de bază ale societății deținătoare;

 • Contractele de închiriere, locație de gestiune, concesiune și leasing;

 • Contractele de asigurare încheiate, asigurări ale mijloacelor fixe şi personalului;

 • Litigiile la data de referință a evaluării;

 • Lista mărcilor și brevetelor aparținând societăților deținătoare și cele aparținând unor salariați ai firmei evaluate;

 • Sisteme de asigurare a calității;

 • Forța de muncă utilizată, calificarea și competentele acesteia – număr de salariaţi pe categorii de vârstă și de pregătire;

 • Alte documente legale, sau cu caracter juridic, pe care firma deținătoare le consideră necesare, sau utile, pentru evaluarea în cauză, referitor la activele corporale, sau necorporale, dotarea tehnică și nivelul tehnologic, deprecierea fizicaă și functțională, marca, vadul comercial, clientela, licențe, calitatea produselor și serviciilor furnizate, elemente legate de personalul societății și de concurență.

Pentru a solicita o ofertă de preț, vă rugăm să ne contactați la: office@cciams.ro, evaluari@cciams.ro, chiralinachira@gmail.com, tel: 0265/269218, fax: 0265/269219. Persoana de contact: Ștef Chiralina (0740251989).

Membrii activi ai CCI Mureș beneficiază de reduceri la evaluări,  între 5-30%, în funcție de tipul Adeziunii!