Statut CCI Mureș

R O M Â N I A

CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A JUDEȚULUI MUREȘ

S T A T U T U L

CAMEREI DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A JUDEȚULUI MUREȘ

 – EDIȚIA    A  VIII -A –

CAP. I.  DISPOZIȚII  GENERALE

Art. 1. Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș, denumită în continuare Camera, are obligația ca în temeiul dispozițiilor art. 16 (5) din Legea nr. 335/2007 privind Camerele de Comerț din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 6 decembrie 2007, să se organizeze și să funcționeze potrivit prezentului Statut, întocmit în temeiul legii și a dispozițiilor Statutului – Cadru al Camerelor Județene din România aprobat de Adunarea Generală Extraordinară a Camerei de Comerț și Industrie a României în ședința din data de 27.12.2007.

Art. 2. Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș este o organizație a comercianților, autonomă, neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non profit, cu personalitate juridică, creată pentru a reprezenta, apăra și susține interesele membrilor săi și ale comunității de afaceri în raport cu autoritatățile publice și cu organisme specializate din țară și din străinătate.

Art. 3. Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș este persoană juridică de la data recunoașterii înființării sale prin Hotarârea Guvernului României nr. 799 din 23 iulie 1990 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 9 mai 1992, și este succesoarea și continuatoarea de drept a Camerei de Comerț și Industrie desființată prin Decretul – Lege nr. 74/1949 pentru desființarea Camerelor de Comerț și Industrie, publicat în Monitorul Oficial nr. 47 din 25 februarie 1949.  

Art. 4. Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș are sediul în municipiul Târgu-Mureș, str. Primăriei, nr.1, Județul Mureș.

Art. 5. Elementele de identitate vizuală ale Camerei de Comerț și Industrie a Județului Mureș cuprind simbolul și denumirea specifică acesteia.

CAP. II.  ATRIBUȚIILE CAMEREI

 Art. 6. Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș desfășoaraă, în principal, următoarele activități:

1) Sprijină autorităţile administraţiei publice locale în scopul dezvoltării economico – sociale a județului;

2) Colaborează cu camerele de comerț din alte țări, inclusiv cu reprezentanțele acestora din România, pentru obținerea informațiilor și sprijinului necesar promovării intereselor comercianților; sprijină membrii săi în relaţia economică cu reprezentanţele oficiale ale altor state, consulatele şi organismele din străinătate, similare camerei;

3) Reprezintă, sustine şi apără interesele comunităţii de afaceri în raport cu autorităţile române şi cu organizaţii similare din străinătate; ține legătura cu organele centrale și locale, cu instanțele judecătorești și oricare alte autorități, se informează asupra modului cum este interpretată și aplicată legislația și susține interesele comercianților în fața organelor și autorităților respective;

4) Prezintă propuneri instituţiilor abilitate privind promovarea de proiecte de acte normative, în domeniul de activitate, pe care le transmite, la cerere sau din proprie iniţiativă;

5) Eliberează certificate de origine pentru mărfurile românești, certificate preferențiale vamale și carnete pentru admitere temporară a mărfurilor scutite de taxe vamale, certificate privind uzanţele comerciale, firmele înscrise, adnotările şi modificările în situaţia juridică a firmelor, precum şi certificate ce atestă existenţa unor incidente comerciale;

6) Elaborează, la nivel sectorial şi de ansamblu, studii şi analize economice la solicitarea celor interesaţi;

7) Promovează, în comunitatea de afaceri, standardele comerciale şi industriale ale Uniunii Europene; 

8) Realizează baze de date cuprinzând toate informaţiile utile comercianţilor în exercitarea activităţii lor, desfăşoară activităţi de informare, documentare şi consultanţă în afaceri; ţine şi valorifică, în interesul îmbunătăţirii climatului de afaceri, date privind incidentele comerciale (sancţiuni contravenţionale aplicate de organele abilitate, proteste de neplată la biletele la ordin, cambii, cecuri scadente, alte încălcări ale legislaţiei economice, debite contractuale semnalate camerei de către creditori şi altele asemenea) referitoare la agenţii economici din teritoriul de activitate, pe baza comunicărilor primite de la instituţii şi autorităţi publice, de la alte persoane fizice şi juridice, cu respectarea legilor în vigoare;

9) Organizează activitățile de mediere și de soluționare prin arbitraj ad-hoc și instituționalizat a litigiilor comerciale și civile interne și internaționale, în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă, de legile speciale în domeniu, de convențiile internaționale la care România este parte, de Regulamentele  proprii și de Regulile sale de procedură.

10) Eliberează sau vizează, pe bază de documentație, certificate pentru situații de forţă majoră;

11) Redactează și publică Buletinul Informativ al Camerei, cataloage, anuare, cotidiene, breviare, etc. de informare, documentare şi reclamă comercială;

12)  Organizează și administrează  târguri, expoziţii, saloane, forumuri de afaceri, acţiuni de parteneriat economic în județ, în ţară şi în străinătate, în locaţii proprii, concesionate sau închiriate;

13) Organizează, anual, topul firmelor şi topul investitorilor, recompensând eforturile comercianţilor;

14) Desfăşoară activităţi de asistenţă, consultanţă si sprijin  acordate solicitanţilor, la cererea şi pe cheltuiala acestora,  după cum urmează:

 1. îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;

 2. îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii registrului comerţului;

 3. tehnoredactarea cererii de înregistrare;

 4. proiectarea şi execuţia siglei şi a emblemei pentru firme;

 5. efectuarea de evaluări prin expertiză a bunurilor subscrise ca aport în natură la capitalul social;

 6. asigurarea obţinerii, după caz, pentru bunurile imobile, a dovezii întăbulării sau a certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual, este grevat respectivul bun;

 7. redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor, administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor că îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;

 8. redactarea actului constitutiv al persoanelor juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului şi efectuarea, în numele solicitantului, a vărsămintelor reprezentând aportul în numerar la capitalul social;

 9. redactarea hotărârii adunării generale a membrilor sau asociaţilor ori acţionarilor, a deciziei consiliului de administraţie privind modificări ale actului constitutiv;

 10. obţinerea autentificării actului constitutiv;

 11. darea de dată certă pentru actele redactate de compartimentul de asistenţă;

 12. extragerea din bazele de date de acte normative şi listarea pentru eliberare, la cerere;

 13. depunerea cererii de înregistrare şi a documentelor însoţitoare la oficiul registrului comerţului;

 14. obţinerea cazierului fiscal şi altora asemenea, potrivit legii;

 15. furnizarea la cerere de informaţii despre firme privind identificarea, date de identificare despre serii de firme grupate pe diferite criterii, informaţii din situaţiile financiare anuale depuse la oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, raport istoric despre o firmă, fişa sintetică a investiţiei străine pentru o ţară şi o perioadă definită precum şi informaţii statistice;

 16. obţinerea rezervării denumirii firmei;

 17. tehnoredactarea contractului doveditor al sediului social;

 18. prestarea de servicii de consultanţă în vederea obţinerii avizelor / autorizaţiilor de funcţionare;

 19. obţinerea avizelor/autorizaţiilor de funcţionare;

 20. depunerea bilanţului contabil al comercianţilor la registrul comerţului;

15) Încheie protocoale cu autorităţile administraţiei publice judeţene şi locale, precum şi cu structurile regionale, care sunt obligate să-i acorde sprijin conform legii, în vederea realizării scopului pentru care a fost înfiinţată şi a realizării acţiunilor pe care le iniţiază, în folosul dezvoltării economice în teritoriu;

16) Participă la şedinţele comisiilor, consiliilor şi comitetelor de lucru sau de specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile/organismele publice judeţene şi locale, precum şi pe lângă structurile regionale, şi informează membrii;

17) Colaborează cu instituţiile statului, cu parteneri din domeniul public şi/sau privat din ţară şi străinătate în vederea îndeplinirii atribuţiilor sale;

18) Pune la dispoziţia Guvernului şi autorităţilor publice, din iniţiativă proprie sau la cererea acestora, informaţii şi opinii motivate asupra aspectelor ce privesc interesele generale ale economiei;

19) Elaborează anual un raport privind starea economiei judeţene;

20) Elaborează procedurile de lucru privind activitatea proprie;

21) Realizează şi administrează infrastructura de afaceri de interes judeţean: parcuri industriale ştiinţifice şi tehnologice, incubatoare de afaceri şi tehnologice, centre de transfer şi informare tehnologică, centre de afaceri, centre comerciale, complexe expoziţionale, pieţe virtuale, burse de mărfuri şi valori, case de licitaţii;

22) Administrează Terminalul Mureș al Bursei Române de Mărfuri ;

23) Prestează servicii de brokeraj, în nume propriu dar pe contul clienților, pentru tranzacții  pe piețele specializate administrate de Bursa Română de Mărfuri;

24) Desfăşoară activităţi de informare şi documentare în interesul membrilor săi şi al economiei judeţene;

25) Ține registrul judeţean al administratorilor comercianţilor;

26) Participă cu informaţiile proprii la formarea şi actualizarea sistemului naţional de informaţii de afaceri;

27) Sprijină comercianţii în vederea implementării sistemelor de management şi a altor reglementări privind buna funcţionare a activităţii acestora;

28) Avizează modelele de formulare de facturi, procurile şi alte documente pentru comerţul internaţional;

29) Dezvoltă cu parteneri din domeniul public şi/sau privat servicii în interesul membrilor;

30) Sprijină activitatea de formare, calificare, recalificare, perfecționare și specializare profesională a comercianților, prin organizarea de cursuri, seminarii, mese rotunde, schimburi de experiență, acordarea asistenței de specialitate și alte modalități (cod CAEN corespondent: 8559 Alte forme de învatamânt n.c.a.);

31) Acordă consultanță și îndrumare specifică celor interesați pentru înregistrarea și păstrarea mărcilor de produse și servicii, a desenelor și modelelor industriale, a emblemelor comerciale, a altor semne distinctive folosite de comercianți, respectiv întocmește și redactează întreaga documentație pentru înregistrarea la OSIM București în vederea obținerii Certificatului de înregistrare care echivalează cu un titlu de proprietate.

32) Sprijină dezvoltarea activităților comerciale, industriale și agricole ale membrilor săi, iniţiază şi participă la realizarea de proiecte şi programe de stimulare şi dezvoltare a activităţii economice din teritoriu, inclusiv în colaborare cu administraţia publică centrală şi locală, cu alte organisme similare din ţară şi din străinătate;

33) Sesizează, la cererea comercianților, organele legal competente pentru sancționarea actelor de  concurență neloială;

34) Desfășoară activități de informare și documentare comercială, întocmește informări periodice privind situația economică a județului și aduce la cunoștința membrilor săi datele și informațiile care prezintă interes pentru activitatea acestora;

35) Organizează studii, dezbateri, conferințe și alte modalități pentru informarea membrilor săi asupra celor mai importante probleme de conducere, dezvoltare, perspectivă în cadrul comerțului intern și relațiilor de comerț exterior;

36) Colaborează cu Camera de Comerț și Industrie a României și cu Comisia Națională de Statistică la elaborarea rapoartelor și publicațiilor privind evoluția comerțului, industriei și agriculturii, pentru problemele care constituie sfera sa de activitate, inclusiv prin editarea de buletine proprii de informare destinate atât comerciantilor români cât și difuzării pe piața internă și externă;

37) Sprijină realizarea proiectelor de dezvoltare a comerțului, industriei și agriculturii, inclusiv a celor bazate pe liberă inițiativă, asigurând concomitent atât participarea activă a comercianților cât și promovarea intereselor lor cu ocazia dezbaterii, elaborării și realizării proiectelor respective;

38) Întocmește planuri de afaceri, studii de fezabilitate și de marketing, evaluări, proiecte de fuziune sau divizare și alte categorii de studii și proiecte, realizează activități de intermediere a tranzacțiilor financiare (coduri CAEN corespondente: 6612, 6619) și intermediere pentru cumpărarea, vânzarea şi închirierea bunurilor imobiliare (cod CAEN corespondent: 6831) care prezintă interes pentru agenții economici; organizează misiuni economice în țară și străinătate.

39) Preia comenzi și distribuie formulare fiscale tipizate, cu regim special;

40) Organizează, singură sau în colaborare cu alte instituţii, în conformitate cu prevederile legale, instituţii de învăţământ preuniversitare, ca: şcoli comerciale, şcoli industriale şi de meserii;

41) Crează burse de studii şi practică comercială şi industrială şi acorda, din fonduri proprii sau atrase, premii de performanţă;

42) Crează, inclusiv în cooperare, obiective pentru asigurarea şi ajutorarea mutuală a comercianţilor, industriaşilor şi prestatorilor de servicii;

43) Sprijină, promovează şi finanţează activităţi de cercetare şi inovare în vederea creşterii competitivităţii economiei româneşti.

44) Certifică, la cerere, existența și obiectul de activitate al comercianților, precum și semnăturile persoanelor care îi reprezintă în mod valabil.

45) Prestează servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă ce constau în: 1) servicii de informare și consiliere; 2) servicii de mediere a muncii pe piața internă. (coduri CAEN corespondente : 7810 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă ; 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului; 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă).

46) Prestează servicii de consultanță pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii de finanţări, desfășoară activități de consultanță pentru afaceri și management, consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicarii și alte activități de tipul celor incluse în diviziunea 70 din CAEN (coduri CAEN corespondente: 7010, 7021, 7022).

47) Prestează servicii de consultanță în domeniul securității și sanătății în muncă, în probleme de mediu și alte activități de consultanță tehnică (cod CAEN corespondent: 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.).

48) Desfășoară orice alte activități specifice destinate promovării intereselor comercianților, în conformitate cu prevederile legale și statutul propriu.

Art. 7. Atribuțiile Camerei pot fi realizate direct,sau prin entități cu sau fără personalitate juridică –societăți, asociații, fundații, etc.- pe care le poate constitui în acest scop, cu aprobarea Comitetului de Direcție.

CAP. III.  MEMBRII  CAMEREI, DREPTURI  ȘI  ÎNDATORIRI

Art. 8. Membrii Camerei pot fi:

I.Membri individuali:

a) operatori economici, persoane fizice sau juridice, înregistrați la Oficiul Registrului Comerțului, indiferent de domeniul de activitate;

b) sucursalele, reprezentanțele unor societăți comerciale și altele asemenea, fără personalitate juridică, legal înregistrate la Oficiul Registrului Comerțului și autorizate să funcționeze.

II. Membri colectivi:

a) filialele Camerelor de comerț bilaterale;

b) asociațiile profesionale locale;

c) organizațiile patronale din județul Mureș.

III. Membri onorifici: cadre didactice, oameni de știință, specialiști în economie și legislație civilă și comercială, personalități ale vieții publice din județul Mureș și alții asemenea.

Art. 9.

(1) Fiecare membru individual sau colectiv are dreptul la un vot deliberativ.

(2) Membrii onorifici au drept de vot consultativ.

(3) Dreptul de reprezentare ca membru în organele de conducere ale Camerei din partea unei persoane juridice se exercită de către administratori, administratori – delegaţi, directorii societăţii, procuratorii cu semnătură având dreptul de a angaja societatea, organizaţia sau asociaţia, sau orice membru desemnat de Adunarea Generală a Asociaţilor sau de către Consiliul de Administraţie, cu procură specială, şi se pierde odată cu încetarea situaţiei pe care persoanele o au în entităţile juridice respective.

(4) Membrii Camerei au aceleași drepturi și îndatoriri. Membrilor onorifici le revin toate drepturile și îndatoririle membrilor Camerei, cu excepția plății taxei de înscriere și a cotizației anuale.

 Art. 10. Membrii Camerei au dreptul:

a) să participe la Adunările Generale ale Camerei, să pună în discuție și să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează comerțul, industria, agricultura și bunul mers al Camerei;

b) să participe la alegeri în secţiunile existente pentru a fi desemnaţi ca membri ai Adunării Generale a Reprezentanţilor;

c) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Camerei;

d) să beneficieze, în condițiile stabilite de Adunarea Generală, de serviciile Camerei privitoare la: documentarea, informarea și reclama comercială a membrilor; la obținerea certificatelor, atestărilor și avizelor ce intră în competența Camerei; la specializarea profesională a membrilor ca și la celelalte servicii și facilități acordate de Cameră.

e) să participe, prin asociere sau subscripție, la societățile înființate de Cameră având ca scop desfășurarea de activități în interesul lor;

f) să sesizeze Camera despre problemele care privesc interesele generale ale comercianților, în vederea promovării acestora în fața autorităților și a forurilor competente;

g) să sesizeze Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor sau Colegiul de Conducere cu privire la eventualele nereguli în funcţionarea Camerei;

h) să facă propuneri organelor de conducere în ceea ce privește îmbunătățirea activității.

 Art. 11. Membrii Camerei au următoarele îndatoriri:

a) să respecte prevederile Legii Camerelor de Comerț din România nr. 335/2007, ale prezentului statut, hotarârile organelor colective de conducere și să dea tot concursul lor pentru îndeplinirea obiectivelor Camerei;

b) să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Camerei;

c) să plătească taxa de înscriere și cotizațiile anuale stabilite de Adunarea Generală.

d) să-și desfășoare activitatea cu respectarea legii și a uzantelor ;

e) să evite orice act de concurență neloială;

f) saă ia în considerare toate acordurile stabilite de Cameră cu diverse instituții sau organizații din diferite domenii, din țară si din străinătate, și să activeze conform hotarârilor și recomandărilor organelor de conducere;

g) să participe activ la toate acțiunile Camerei;

h) atunci când pentru activitatea Camerei este necesar, sunt obligați saă-i pună la dispoziție informațiile necesare, fiind obligați totodată a păstra secretul informațiilor comerciale primite de la Cameră.

Art. 12.

(1) Calitatea de Membru al Camerei se obține prin cererea de aderare, conform prevederilor prezentului statut;

(2) Calitatea de Membru al Camerei Mureș nu este incompatibilă cu calitatea de Membru al oricărei alte Camere judeţene, dar este o condiţie necesară şi obligatorie.

(3) Primirea membrilor în Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș se face benevol, la cererea celor interesați, pe baza unei cereri de aderare înaintată Președintelui, prin care solicitantul cere primirea ca Membru al Camerei și arată că recunoaște Statutul și se obligă să-l respecte, că respectă uzanțele cinstite în activitatea comercială și se obligă  să achite cotizația și taxa de înscriere.

(4) Calitatea de Membru al Camerei se conferă de Președintele Camerei prin aprobarea cererii de aderare.

(5) În cazul respingerii cererii de aderare, soluția se comunică în termen de 15 zile solicitantului cu scrisoare recomandată și confirmare de primire. Împotriva respingerii cererii de aderare se poate face contestație în termen de 30 de zile de la comunicare. Contestația se soluționează de Colegiul de Conducere al Camerei. Hotărârea Colegiului de Conducere este definitivă. O nouă cerere de aderare se poate face după cel puțin un an de la data hotărârii definitive prin care a fost respinsă cererea anterioară.

(6) Odată cu aprobarea cererii de aderare ca Membru al Camerei, Membrul respectiv va plăti taxa de înscriere.

(7)  Anual, pâna la data de 30 iunie, Membrii Camerei vor achita integral cotizația datorată pentru anul în curs.

(8) Neachitarea cotizațiilor până la data de 31 decembrie a anului în curs atrage pierderea de drept a calității de Membru al Camerei, fără restituirea cotizațiilor plătite anterior și fără să mai fie necesară nici un fel de notificare.

 Art. 13. Nu pot fi Membri ai Camerei: minorii, interzişii, cei puşi sub control judiciar şi cei care au suferit o condamnare definitivă pentru fapte cu caracter comercial.

Art. 14.

(1) Calitatea de Membru al Camerei se pierde prin:

a) neplata cotizatiei anuale până la data limită de 31 decembrie, prevăzută la art. 12 (8) ;

b) renunțarea la calitatea de Membru;

c) dizolvarea în condițiile legii a persoanei juridice ;

d) nerespectatea prevederilor statutare ;

e) decesul persoanei fizice.

 (2) Eventualele contestații privind pierderea calității de Membru se soluționează de Colegiul de Conducere al Camerei.

 Art. 15.

(1) Organele de conducere ale Camerei sunt:

a) Adunarea Generală (sau Adunarea Generală a Reprezentanților Sectiunilor, după caz), care se întrunește în ședințe și adoptă hotărâri;

(b) Colegiul de Conducere al Camerei, care se întrunește în sesiuni și adoptă decizii;

(c) Președintele Camerei, care emite dispoziții;

(2) Organul de conducere executiv al Camerei este Comitetul de Direcție;

(3) Camera se organizează și funcționează conform organigramei.

(4) Aparatul executiv este selectat pe bază de test sau interviu. Funcțiile și posturile care nu pot fi acoperite la un moment dat, rămân vacante.

Art. 16.

(1) Competenţele, atribuţiile şi răspunderile organelor de conducere ale Camerei se stabilesc pe baza statutului propriu în conformitate cu prevederile statutului-cadru şi în limitele prevăzute în Legea Camerelor de Comerţ din România.

(2) Organele de conducere în întregul lor si fiecare dintre membrii acestora răspund de activitatea organului respectiv în fața acelora care l-au ales.

(3) Fiecare membru răspunde față de organul de conducere din care face parte pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi sunt repartizate.

(4) Cu exceptiile decurgând din prezentul statut, calitatea de membru al Colegiului de conducere și al Comisiei de cenzori încetează la data expirării perioadei pentru care a fost ales. De asemenea, încetează prin demiterea de către Adunarea Generală în cazul comiterii unor abateri grave.

(5) Calitatea de membru al unui organ de conducere încetează și prin demisie ori prin încetarea funcționării sau din alte cauze stabilite prin normele interioare privind modul de desfășurare a activității organelor de conducere ale Camerei.

(6) În locul devenit vacant se va alege un alt membru.

(7) Dacă locul a devenit vacant în Colegiul de Conducere și se impune completarea imediată, fără a se aștepta întrunirea Adunării Generale, Colegiul va putea coopta un alt membru, cooptare ce va fi supusă aprobării primei Adunări Generale.

(8) Dezbaterile și hotarârile organelor de conducere sunt consemnate în procese-verbale.

(9) Membrii organelor de conducere ale Camerei, sunt aleși pe baza candidaturilor depuse, prin vot secret.

 Art. 17.

(1) Camera se organizează pe secțiuni reprezentând  comerțul, industria, prestările de servicii, construcțiile, transporturile, agricultura și industria alimentară.

(2) Stabilirea numărului de secțiuni, a componenței acestora și atribuirea calității de președinte al secțiunii se fac de către Colegiul de conducere al Camerei.

(3) Adunările Generale pe secțiuni se întrunesc de regulă o dată la 4 ani, anterior Adunarii Generale ordinare de alegeri, în cazul depășirii numărului de 500 de Membri. Ele au rolul de a alege candidatții pe care îi propun  Adunării Generale a Membrilor Camerei pentru a fi aleși în Colegiul de conducere.

(4) Adunările Generale pe secțiuni se mai pot întruni și ori de câte ori este necesar pentru desemnarea reprezentanților membrilor secțiunilor care să participe la Adunarea Generala a reprezentanților Membrilor Camerei, sau pentru rezolvarea altor probleme.

 

CAPITOLUL IV: ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE

 A. Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor

 Art. 18. (1) Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor este organul suprem al Camerei şi se compune din totalitatea Membrilor prevăzuţi la art. 8 din prezentul statut, sau din totalitatea reprezentanţilor desemnati de Membri în sectiuni conform normei de reprezentare de un reprezentant la zece Membri.

(2) Adunarea Generală se întrunește în ședințe ordinare și în ședințe extraordinare.

Art. 19.

(1) Convocarea Adunării Generale/ Adunării Generale a Reprezentanţilor, ordinară, se face cu cel puţin 15 zile înainte de data fixată pentru şedinţa respectivă.

(2) Convocarea Adunării Generale/ Adunării Generale a Reprezentanţilor, extraordinară, se face cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru şedinţa respectivă.

(3) Convocarea se va face prin e-mail sau anunț în presa locală.

(4) Adunarea Generală se convoacă de Președintele Camerei, Colegiul de Conducere sau cel puțin o treime din numărul total al Membrilor Camerei.

(5) Președintele este obligat să convoace de îndată Adunarea Generală, la cererea a o treime din numărul total al Membrilor Camerei.

(6) Dacă Președintele Camerei nu convoacă Adunarea Generală, aceasta va putea fi convocată de Colegiul de Conducere care va desemna și persoana care o va prezida.

(7) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii Adunarii și  ordinea de zi.

(8) Dacă în Adunarea Generală se va discuta aprobarea sau modificarea statutului, proiectul de statut, respectiv modificările propuse, se transmit integral odată cu convocarea.

(9) În înștiințarea pentru prima Adunare Generală se va fixa și ziua și ora pentru cea de a doua convocare, când cea dintâi Adunare nu s-ar putea ține.

(10) Termenul pentru a doua convocare este de 7 zile pentru Adunarea Generală ordinară şi de 3 zile pentru Adunarea Generală extraordinară, şi se folosesc mijloacele prevăzute la art. 19(3).

 Art. 20.

(1) Adunarea Generală/ Adunarea Generală a Reprezentanţilor este statutar constituită, la prima convocare, dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor şi este condusă de Preşedintele Camerei sau de un Membru al Colegiului de Conducere desemnat de acesta.

(2) Dacă nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut  la alineatul (1), Adunarea Generală întrunită în a doua convocare, poate să delibereze valabil asupra problemelor puse la ordinea de zi, cu majoritatea simplă a Membrilor prezenți, oricare ar fi numărul acestora.

(3) Fiecare Membru al Camerei are un singur vot.

(4) Secretariatul Adunării va întocmi un proces-verbal cuprinzând numărul Membrilor Camerei prezenți și îndeplinirea formalităților prevăzute de Statut pentru ținerea Adunării Generale.

(5) Procesele verbale de ședință se semnează de Președintele Camerei și de secretarul de sedință.

Art. 21. Procedura de vot în Adunarea Generală a Camerei urmează să respecte condiţia votului majoritar al Membrilor sau reprezentanţilor prezenţi, cu vot secret când se referă la alegerea de persoane şi cu vot deschis în celelalte cazuri. În caz de egalitate de voturi prevalează votul Preşedintelui Camerei.

Art. 22. Atribuţiile Adunării Generale / Adunării Generale a Reprezentanţilor:

 1. Dezbate probleme de interes general şi actual privind evoluţia comerţului, industriei, agriculturii şi serviciilor, promovarea economiei de piaţă, încurajarea liberei iniţiative şi adoptă hotărâri care reflectă poziţia Membrilor Camerei în problemele dezbătute şi care cuprind concluziile şi propunerile de măsuri corespunzătoare;

 2. Stabileşte obiectivele generale ale activităţii de viitor a Camerei;

 3. Aprobă Statutul şi modificările acestuia;

 4. Dezbate şi aprobă raportul de activitate al Colegiului de Conducere, raportul de verificare al Comisiei de Cenzori, privind activitatea desfăşurată între sesiunile Adunării Generale / Adunării Generale a Reprezentanţilor şi descărcarea de gestiune;

 5. Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul Camerei;

 6. Alege şi revocă, prin vot secret, membrii Colegiului de Conducere, Preşedintele şi Comisia de Cenzori;

 7. Preşedintele este ales dintre membrii Colegiului de Conducere;

 8. Organizează în condiţiile legii secţiunile Camerei, înainte de alegeri;

 9. Stabileşte nivelul indemnizaţiei Preşedintelui, vicepreşedinţilor şi membrilor Colegiului de Conducere pentru participarea la activitatea Colegiului de Conducere.

 10. Aprobă mutarea sediului Camerei;

 11. Aprobă încetarea activității Camerei, fuziunea, divizarea sau lichidarea patrimoniului acesteia;

 12. Deliberează şi hotărăşte în privinţa oricăror alte probleme care intră în competenţa sa.

 Art. 23. Dispoziţiile prezentului statut referitoare la convocarea şi desfăşurarea Adunării Generale / Adunării Generale a Reprezentanţilor, se aplică în mod corespunzător şi Adunărilor Generale / Adunărilor Generale a Reprezentanţilor pe secţiuni.

B. Colegiul de Conducere

 Art. 24. Colegiul de Conducere exercită, în perioada dintre sesiunile Adunării Generale / Adunării Generale a Reprezentanţilor, conducerea generală a Camerei şi hotărăşte în toate problemele ce intră în competenţa sa, în baza statutului sau a hotărârii Adunării Generale / Adunării Generale a Reprezentanţilor.

Art. 25. Structura Colegiului de Conducere:

 1. Colegiul de Conducere se compune din 25 membri.

 2. Colegiul de Conducere este ales, prin vot secret, de Adunarea Generală /Adunarea Generală a Reprezentanţilor, pe baza candidaturilor depuse, pe o durată de 4 (patru) ani. Mandatul membrilor Colegiului de Conducere se poate reînnoi.

 3. În structura Colegiului de Conducere vor fi echitabil reprezentate toate categoriile de comercianti, membrii acestui organ de conducere trebuind să fie reprezentanti legali sau mandatați ai celor mai semnificativi Membri ai Camerei, care activează în domeniile comerț, industrie, prestări de servicii, construcții, transporturi, agricultură și industrie alimentară, persoane care se bucură de o bună reputație profesională și care nu au suferit condamnări pentru fapte penale, cu o vechime de minim 4 ani, ca Membru al Camerei de Comerț și Industrie.

 4. Preşedintele Camerei este membru de drept, pentru încă un mandat, în Colegiul ce va fi ales după încetarea mandatului de Preşedinte.

 5. Membrii Colegiului de Conducere nu pot fi salariaţi ai Camerei. Ei pot primi indemnizaţie de participare la activitatea Colegiului ce Conducere, stabilită prin hotărâre a Adunării Generale / Adunării Generale a Reprezentanţilor.

 6. Membrii colegiului de conducere își dovedesc calitatea printr-o legitimație eliberată în acest scop.

 Art. 26. Convocarea Colegiului de Conducere:

 1. Colegiul de Conducere se întruneşte în sesiune ordinară de regulă trimestrial, sau în sesiune extraordinară, ori de câte ori este nevoie, conform statutului propriu.

 2. Colegiul de Conducere este statutar constituit dacă sunt prezenţi, direct sau prin mandatar cu împuternicire de reprezentare, cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor.

 3. Deciziile Colegiului de Conducere se adoptă cu o majoritate de cel puţin jumătate plus unul din totalul membrilor prezenţi sau reprezentaţi. În caz de egalitate de voturi prevalează votul Preşedintelui.

 4. La sedintele Colegiului de conducere participă, de regulă, Secretarul General și Directorul Economic; deasemenea, pot fi invitați și șefii de compartimente din cadrul Camerei. Aceștia nu au drept de vot.

 5. Colegiul de conducere numește un secretar care participă la ședințele sale și ține evidența Registrelor de deliberări.

Art. 27. Colegiul de Conducere are următoarele atribuţii:

 1. Asigură conducerea Camerei, între sesiunile Adunării Generale / Adunării Generale a Reprezentanţilor şi aduce la îndeplinire hotărârile acestora.

 2. Alege, prin vot secret, dintre membrii săi, 4 Vicepreşedinţi. Vicepreşedinţii sunt aleşi pentru o durată de 4 (patru) ani, în concordanţă cu mandatul Adunării Generale / Adunării Generale a Reprezentanţilor, Colegiului de Conducere şi al Preşedintelui.

 3. Propune membrii Comisiei de Cenzori.

 4. Aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Camerei și secţiunilor acesteia.

 5. Decide constituirea Adunării Generale a Reprezentanţilor.

 6. Aprobă Organigrama şi Regulamentul Intern al Camerei.

 7. Aprobă regulamentul Curţii de Arbitraj Comercial, regulile de Procedură Arbitrală, regulile de conciliere facultativă, Regulamentul Centrului de mediere precum şi alte regulamente care intră în competenţa sa. Aproba Președintele Curții de Arbitraj, la propunerea Președintelui Camerei de Comerț și Industrie a judetului Mures, dintre arbitrii înscriși pe listă.

 8. Întocmeşte raportul anual privind activitatea Camerei şi îl supune aprobării Adunării Generale / Adunării Generale a Reprezentanţilor.

 9. Dezbate şi propune bugetul anual al Camerei; dezbate bilanțul Camerei și îl supune aprobării Adunării Generale.

 10. Aprobă virări între capitolele bugetare, precum şi modificări în destinaţia veniturilor, în limita bugetului aprobat.

 11. Analizează cel puţin o dată pe an activitatea fiecărei secţiuni şi stabileşte măsuri pentru direcţionarea activităţilor acestora.

 12. Dezbate şi aprobă raportul privind activitatea desfăşurată de Cameră între sesiunile Colegiului de Conducere.

 13. Aprobă rapoartele privind organizarea şi funcţionarea entităţilor cu sau fără personalitate juridică la care Camera este parte şi informează Adunarea Generală /Adunarea Generală a Reprezentanţilor în legătură cu activitatea acestora.

 14. Propune indemnizaţiile Preşedintelui, vicepreşedinţilor și ale membrilor Colegiului de Conducere.

 15. Aprobă indemnizaţia lunară a Preşedintelui Camerei pentru exercitarea atribuţiilor sale;

 16. Propune modificări ale Statutului Camerei.

 17. Stabileşte indemnizaţia membrilor Comisiei de Cenzori;

 18. Aprobă nivelul cotizaţiilor membrilor Camerei;

 19. Convoacă Adunarea Generală când aceasta nu este convocată de Președintele Camerei;

 20. La propunerea Președintelui Camerei, validează Secretarul General (în conformitate cu organigrama aprobată);

 21. Stabilește indemnizația membrilor Comitetului de Direcție.

 22. Deliberează şi decide în privinţa oricăror alte probleme care intră în competenţa sa.

 Art. 28.

1. Colegiul de Conducere poate fi dizolvat în următoarele condiţii:

a) Când se descompletează la mai puţin de jumătate plus unu din numărul membrilor aleşi;

b) Pentru gestiune frauduloasă, care se va constata pe baza unui raport întocmit de Comisia de Cenzori sau în urma rezultatului definitiv al unei acţiuni de control al organelor autorizate legal.

2. În caz de dizolvare pentru gestiune frauduloasă Comisia de Cenzori va stabili şi cuantumul daunelor şi persoanele de la care se recuperează.

3. În situaţia prevăzută în prezentul articol la lit. b) a alin.1, Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor va constitui un Colegiu interimar alcătuit din 7 membri, aleşi dintre membri ai Adunării Generale / Adunării Generale a Reprezentanţilor.

4. Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor va alege un nou Colegiu de Conducere în termen de două luni.

C. Preşedintele

 Art. 29.

 1. Preşedintele asigură conducerea activităţii Camerei şi duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale / Adunării Generale a Reprezentanţilor, ale Colegiului de Conducere, precum şi ale Comisiei de Cenzori, în conformitate cu dispoziţiile legii şi ale prezentului statut.

 2. Preşedintele reprezintă Camera în relaţiile interne şi internaţionale.

 3. Preşedintele Camerei este ales, prin vot secret, de Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor, dintre membrii Colegiului de Conducere, pe o durată de 4 (patru) ani, şi poate fi reales.

 4. Pentru exercitarea atribuţiilor sale, Preşedintele Camerei primeşte o indemnizaţie lunară cu aprobarea Colegiului de Conducere. Președintele nu poate fi salariat al Camerei pentru activitatea pe care o are conform atribuțiilor de Președinte.

 5. Președintele Camerei trebuie să fie o personalitate recunoscută profesional, de o reputație ireproșabilă, și să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiții: să fie apolitic; să aibă studii superioare; să aibă minim 10 ani experiență în funcții de conducere; să nu fi deținut calitatea de asociat sau administrator într-o societate care a făcut obiectul unei proceduri de insolvență sau faliment; să nu fi avut semnat un angajament cu fosta securitate; și să fie atestat în cel putin una din specializările: expert contabil, contabil autorizat, cenzor autorizat (CECAR), expert evaluator (ANEVAR), practician în insolvență (UNPIR), management de instituție sau management de proiect.

Art. 30. Preşedintele Camerei are următoarele atribuţii:

 1. convoacă şi prezidează Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor, Colegiul de Conducere şi propune ordinea de zi a întrunirii acestora;

 2. reprezintă şi angajează Camera în relaţiile cu persoane fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate;

 3. propune modificări şi completări ale Statutului Camerei;

 4. prezintă Colegiului de Conducere strategia, obiectivele, programul de acţiuni si Bugetul anual al Camerei;

 1. propune membrii Comisiei de Cenzori;

 2. propune organigrama Camerei, conformă structurii unitare din cadrul Sistemului Camerelor de Comerţ;

 3. aprobă structura de personal a Camerei;

 4. propune Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) al Camerei şi secţiunilor acesteia;

 5. întocmeşte raportul trimestrial privind activitatea Camerei şi îl supune aprobării Colegiului de Conducere;

 6. propune virări între capitolele bugetare, precum şi modificări în destinaţia veniturilor, în limita bugetului aprobat;

 7. decide cu privire la dobândirea sau pierderea calităţii de membru;

 8. propune nivelul cotizaţiilor anuale ale membrilor şi criteriile de calcul ale acestora;

 9. propune taxele, tarifele, comisioanele şi onorariile practicate de Cameră pentru serviciile efectuate;

 10. negociază şi aprobă salariile, adaosurile, sporurile, fondurile de stimulente materiale şi modalităţile de acordare a acestora, pentru personalul Camerei, în limita Bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat şi a reglementărilor legale în vigoare;

 11. încheie, modifică şi desface, în condiţiile legii, contractele de muncă ale salariaţilor Camerei;

 12. dispune sancţionarea disciplinară, numirea şi eliberarea din funcţie a salariaţilor Camerei;

 13. aprobă nominalizarea salariaţilor pentru deplasări în interes de serviciu, în ţară şi străinătate;

 14. desemnează reprezentanţii Camerei în comisiile, consiliile şi comitetele de lucru sau de specialitate înfiinţate pe lângă autorităţile/instituţiile/organismele publice judeţene şi locale, precum şi pe lângă structurile regionale;

 15. propune şi urmăreşte realizarea strategiei, obiectivelor, programului de acţiuni și a Bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei, aprobate de Adunarea Generală /Adunarea Generală a Reprezentanţilor;

 16. numeşte organele de conducere executive;

 17. aprobă Procedurile de Lucru si Manualul Calităţii;

 18. prezintă Colegiului de Conducere rapoarte privind organizarea şi funcţionarea entităţilor cu sau fără personalitate juridică la care Camera este parte;

 19. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor şi Colegiul de Conducere.

 Art. 31. Preşedintele poate delega Secretarului General o parte din atribuţii precum şi dreptul de semnătură a unor documente ce privesc activitatea Camerei.

 D. Organe de conducere executive

 Art. 32.

(1) Competenţele, atribuţiile şi răspunderile funcţiilor din structura organizatorică executivă se stabilesc prin prezentul statut si prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, aprobat de Colegiul de Conducere.

(2) Nu pot fi numite în funcțiile de conducere executive din cadrul Camerei și nu pot fi alese în Comisia de Cenzori rude de gradul I ale membrilor Colegiului de conducere.

Art. 33.

(1) Comitetul de Direcție se întrunește de regulă o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, și adoptă hotărâri cu majoritatea  simplă a numărului total de membri.

(2) Președintele Camerei conduce ședintele Comitetului de Direcție.

(3) La ședințele Comitetului de Direcție pot lua parte, dacă doresc, membrii Colegiului de Conducere.

 (5) Comitetul de Direcție are în principal următoarele atribuțiuni:

 a) Discută, analizează și avizează documentele, rapoartele și propunerile care se înaintează spre dezbatere sau aprobare, după caz, la Colegiul de Conducere sau la Adunarea Generală.

b) Aprobă taxele, tarifele, comisioanele şi onorariile practicate de Cameră pentru serviciile efectuate.

c) Adoptă hotărâri în orice alte probleme care nu intră în competența Adunării Generale, a Colegiului de Conducere sau a Președintelui Camerei.

Art. 34. Secretarul General este înlocuitorul de drept al Presedintelui Camerei și îndeplinește atribuțiile ce îi sunt delegate de acesta, și cele care decurg din Organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Camerei.

  

CAPITOLUL V: Patrimoniul Camerei şi veniturile

 Art. 35. Patrimoniul Camerei este format din bunurile mobile şi imobile deţinute de aceasta.

 Art. 36. Veniturile Camerei judeţene se constituie din:

 1. cotizaţia Membrilor;

 2. tarifele percepute pentru activităţile efectuate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prevederile statutare;

 3. comisioane;

 4. venituri realizate din activităţi desfăşurate în condiţiile legii şi pe baza statutului;

 5. subvenţii, sponsorizări şi donaţii ale persoanelor fizice sau juridice, legate testamentare;

 6. venituri şi/dividende ale societăţilor comerciale la care Camera este acţionară sau asociată;

 7. tarife aferente unor activităţi concesionate din partea statului;

 8. chirii percepute în condiţiile legii;

 9. alte venituri realizate din activitatea desfăşurată, în condiţiile prevăzute de statut şi de legislaţia în vigoare.

 Art. 37.

 1. Exerciţiul financiar al Camerei începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie din anul respectiv.

 2. Camera este obligată ca, în termen de 30 de zile de la aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli de către Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor, după caz, să îl publice în Buletinul Oficial al Camerei.

 3. Modul de utilizare a subvenţiilor de la bugetul de stat este supus controlului Curţii de Conturi.

 4. Camera va contribui la acoperirea în parte a cheltuielilor de funcţionare a Camerei Naţionale cu o cotă parte din veniturile sale, stabilita de Adunarea Generală a Camerei Naţionale.

  

CAPITOLUL VI: Controlul financiar al Camerei

 Art. 38. Controlul gestiunii Camerei va fi efectuat de o Comisie de Cenzori, aleasă de Adunarea Generală/Adunarea Generală a Reprezentanţilor compusă din persoane cu studii superioare economice, din care cel puţin una să aibă calificarea de expert contabil.

Art. 39. La sfârşitul anului financiar, Comisia de Cenzori examinează contul de gestiune al anului expirat, situaţia financiară şi inventarul şi întocmeşte un raport, care se ataşează la darea de seamă anuală a Colegiului de Conducere al Camerei, și se publică în Buletinul Oficial al Camerei împreună cu execuţia bugetară.

Art. 40. În caz de dizolvare pentru gestiune financiară frauduloasă a Colegiului de Conducere al Camerei, Comisia de Cenzori va stabili şi cuantumul daunelor şi persoanele de la care se recuperează.

Art. 41. Mandatul membrilor Comisiei de Cenzori este de 4 (patru) ani.

Art. 42. Dacă descoperă nereguli în gestiune, Comisia de Cenzori le aduce la cunoştinţa Preşedintelui Camerei ori după caz, Colegiului de Conducere sau Adunării Generale/Adunării Generale a Reprezentanţilor şi dacă este cazul sesizează organele abilitate ale statului printr-un document scris.

Art. 43. Comisia de Cenzori răspunde pentru activitatea sa de control în faţa legii şi a Adunării Generale/Adunării Generale a Reprezentanţilor.

 

CAPITOLUL VII : Relaţiile cu autorităţile publice

 Art. 44. Camera sprijină autorităţile administraţiei publice în scopul dezvoltării economico – sociale a zonei.

Art. 45. Camera reprezintă, apără si sustine interesele Membrilor în cadrul comisiilor tripartite şi de specialitate, precum şi în cadrul consiliilor şi comitetelor de lucru înfiinţate pe lângă autorităţile publice.

Art. 46. Camera face parte din comisiile tripartite şi de specialitate, precum şi din consiliile şi comitetele de lucru înfiinţate pe lângă autorităţile publice judeţene, locale sau la nivel regional.

Art. 47. Camera formulează puncte de vedere în legătură cu proiectele legislative, actele normative şi reglementările ce ţin de domeniul economic, pe care le înaintează Camerei naţionale şi/sau autorităţilor competente.

Art. 48. Camera furnizează gratuit autorităţilor administraţiei publice centrale, judeţene, locale şi structurilor regionale, la cerere, informaţii din domeniul de activitate, solicitate în conformitate cu prevederile legale sau convenite prin protocol.

Art. 49. Autorităţile administraţiei publice centrale, judeţene, locale şi structurile regionale sunt obligate să ofere, fără plată, în condiţiile legii, la cererea Camerei, toate informaţiile cu caracter public necesare exercitării atribuţiilor sale.

  

CAPITOLUL VIII: Asocierea și afilierea Camerei

 Art. 50.

(1) Pentru desfăşurarea de activităţi de interes comun Camera poate stabili raporturi de cooperare sau de asociere cu alte Camere de Comerţ şi Industrie din ţară, precum şi cu organizaţii similare din străinătate, inclusiv pentru constituirea de camere bilaterale.

(2) Camera se poate afilia la burse de marfuri, burse de valori sau alte entități cu sau fără personalitate juridică, din țară sau din străinătate, în scopul dezvoltării de activități în interesul comercianților.

(3) Camera are reprezentanțe în REGHIN și LUDUȘ, și poate înființa reprezentanțe în orice localitate din țară sau din străinătate dacă interesele Membrilor săi o cer.

Art. 51. Asociaţiile constituite, în condiţiile articolului 50 alin. 1 din prezentul statut, pot deveni persoane juridice, în condiţiile legii, desfăşurând activitatea potrivit statutelor proprii aprobate de Organele de Conducere competente ale Camerelor asociate.

CAPITOLUL IX : Dispoziţii finale

 Art. 52. Litigiile dintre Camera şi Camera Naţională sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, conform dreptului comun.

Art. 53. Litigiile dintre Membri şi Cameră sunt sesizate organelor de conducere a căror competenţă este în ordine ierarhică: Preşedinte, Colegiu de Conducere şi Adunarea Generală, a cărei hotărâre este definitivă.

Art. 54. Prezentul Statut, editia a VIII-a, a fost aprobat de Adunarea Generala Ordinară a Membrilor Camerei, în ședința din data de 21 octombrie 2021 și intră în vigoare începând cu această dată.