Drepturi și obligații statutare

Extras din Statutul CCI Mureș

Art. 10. Membrii Camerei au dreptul:

a) să participe la Adunările Generale ale Camerei, să puna în discutie și să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează comerțul, industria, agricultura și bunul mers al Camerei;

b) să participe la alegeri în secţiunile existente pentru a fi desemnaţi ca membri ai Adunării Generale a Reprezentanţilor;

c) să aleaga și să fie aleși în organele de conducere ale Camerei;

d) să beneficieze, în condițiile stabilite de Adunarea Generala, de serviciile Camerei privitoare la: documentarea, informarea și reclama comercială a membrilor; la obținerea certificatelor, atestărilor și avizelor ce intră în competența Camerei; la specializarea profesională a membrilor ca și la celelalte servicii și facilități acordate de Cameră.

e) să participe, prin asociere, sau subscripție, la societățile înființate de Cameră având ca scop desfășurarea de activități în interesul lor;

f) să sesizeze Camera despre problemele care privesc interesele generale ale comercianților, în vederea promovării acestora în fața autorităților și a forurilor competente;

g) să sesizeze Adunarea Generală / Adunarea Generală a Reprezentanţilor sau Colegiul de Conducere cu privire la eventualele nereguli în funcţionarea Camerei;

h) să facă propuneri organelor de conducere în ceea ce privește îmbunătățirea activității.

Art. 11. Membrii Camerei au următoarele îndatoriri:

a) să respecte prevederile Legii Camerelor de Comerț din România nr. 335/2007, ale prezentului statut, hotarârile organelor colective de conducere și să dea tot concursul lor pentru îndeplinirea obiectivelor Camerei;

b) să contribuie la îndeplinirea obiectivelor Camerei;

c) să platească taxă de înscriere și cotizațiile anuale stabilite de Adunarea Generală.

d) să-și desfășoare activitatea cu respectarea legii și a uzanțelor ;

e) să evite orice act de concurență neloială;

f) să ia în considerare toate acordurile stabilite de Cameră cu diverse instituții, sau organizații din diferite domenii, din țară și din străinătate și să activeze conform hotărârilor și recomandărilor organelor de conducere;

g) să participe activ la toate acțiunile Camerei;

h) atunci când pentru activitatea Camerei este necesar, sunt obligați să-i pună la dispoziție informațiile necesare, fiind obligați totodată a păstra secretul informațiilor comerciale primite de la Cameră.

Art. 12.

(1) Calitatea de membru al Camerei se obține prin cererea de aderare, conform prevederilor prezentului statut;

(2) Calitatea de membru al Camerei Mureș nu este incompatibilă cu calitatea de membru al oricărei alte Camere judeţene, dar este o condiţie necesară şi obligatorie.

(3) Primirea membrilor în Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș se face benevol, la cererea celor interesați, pe baza unei cereri de aderare înaintată Președintelui, prin care solicitantul cere primirea ca membru al Camerei și arată că recunoaște Statutul și se obligă să-l respecte, că respecta uzanțele cinstite în activitatea comercială și se obligă  să achite cotizația și taxa de înscriere.

(4) Calitatea de membru al Camerei se conferă de Președintele Camerei prin aprobarea cererii de aderare.

(5) În cazul respingerii cererii de aderare, soluția se comunică în termen de 15 zile solicitantului cu scrisoare recomandată și confirmare de primire. Împotriva respingerii cererii de aderare se poate face contestație în termen de 30 de zile de la comunicare. Contestația se soluționează de Colegiul de Conducere al Camerei. Hotărârea Colegiului de Conducere este definitivă. O nouă cerere de aderare se poate face după cel puțin un an de la data hotărârii definitive prin care a fost respinsă cererea anterioară.

(6) Odată cu aprobarea cererii de aderare ca membru al Camerei, membrul respectiv va plăti taxa de înscriere.

(7) Anual, până la data de 30 iunie, membrii Camerei vor achita integral cotizația datorată pentru anul în curs.

(8) Neachitarea cotizațiilor până la data de 31 decembrie a anului în curs atrage pierderea de drept a calității de membru al Camerei, fără restituirea cotizațiilor plătite anterior și fără să mai fie necesară nici un fel de notificare.

 

Art. 13. Nu pot fi membri ai Camerei: minorii, interzişii, cei puşi sub control judiciar şi cei care au suferit o condamnare definitivă pentru fapte cu caracter comercial.

Art. 14.

(1) Calitatea de membru al Camerei se pierde prin:

a) neplata cotizației anuale până la data limită de 31 decembrie, prevăzută la art. 12 (8) ;

b) renunțarea la calitatea de membru;

c) dizolvarea în condițiile legii a persoanei juridice ;

d) nerespectatea prevederilor statutare ;

e) decesul persoanei fizice.

 (2) Eventualele contestații privind pierderea calității de membru se soluționează de Colegiul de Conducere al Camerei.