Membri

Cum deveniți Membru al CCI Mureș – Extras din Statutul CCI Mureș

Art. 8. (1) Membrii Camerei sunt comercianții, persoane juridice și persoane fizice care aderă la statut.

(2) Persoana juridică exercită calitatea de Membru al Camerei prin persoana care o angajează în mod valabil, sau printr-o altă persoană care face parte din organul său de conducere delegat în acest scop.

(3) Membrii Camerei au aceleași drepturi și îndatoriri.

(4) Pot fi Membri onorifici ai Camerei: asociații, fundații, instituții de învățământ, oameni de stiință, cadre didactice și alte personalități recunoscute din diferite domenii de activitate. Calitatea de membru onorific se conferă de Președintele Camerei, cu aprobarea Colegiului de Conducere, ca recunoaștere a unor activități deosebite desfășurate în interesul Camerei și al comunității de afaceri. Membrilor onorifici le revin toate drepturile și îndatoririle membrilor Camerei, cu excepția plății taxei de înscriere și a cotizației anuale.

Art. 9. (1) Primirea Membrilor în Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș se face benevol, la cererea celor interesați, pe baza unei cereri de Adeziune înaintată Președintelui, prin care solicitantul cere primirea ca membru al Camerei și arată că recunoaște Statutul și se obligă să-l respecte, că respectă uzanțele cinstite în activitatea comercială și se obligă să achite cotizația și taxa de înscriere.

(2) Calitatea de Membru al Camerei se conferă de Comitetul de direcție prin aprobarea cererii de Adeziune prezentată de Președintele Camerei, împreună cu recomandările sale.

(3) În cazul respingerii cererii de Adeziune, soluția se comunică în termen de 15 zile solicitantului cu scrisoare recomandată și confirmare de primire. Împotriva respingerii cererii de Adeziune se poate face contestație in termen de 30 de zile de la comunicare. Contestația se soluționează de Colegiul de Conducere al Camerei. Hotărârea Colegiului de Conducere este definitivă. O nouă cerere de Adeziune se poate face după cel puțin un an de la data hotărârii definitive prin care a fost respinsă cererea anterioară.

Art. 10. În termen de 30 de zile de la aprobarea cererii de Adeziune ca Membru al Camerei, membrul respectiv va plăti taxa de înscriere.

Art. 11. Anual, până la data de 30 iunie, Membrii Camerei vor achita integral cotizația datorată pentru anul în curs.

Art. 12. Neachitarea cotizațiilor până la data de 30 decembrie a anului în curs atrage pierderea de drept a calității de Membru al Camerei, fără restituirea cotizațiilor plătite anterior și fără să mai fie necesară nici un fel de notificare.