Prezentare Topul Firmelor

                                                                CUVÂNT ÎNAINTE
                                         Președintele Camerei de Comerț și Industrie Mureș

Gala „Topul firmelor din județul Mureș” este un moment special în care sărbătorim  reușitele comunității de afaceri din județ alături de antreprenori, parteneri și colaboratori. Cu acest prilej, Camera de Comerț și Industrie Mureș acordă distincții celor mai performante companii, care au o importanță majoră în economia județului.
Clasamentele sunt realizate pe baza unei metodologii complexe și unitare la nivel național,  prevăzută de Legea 335/2007 și implementată de fiecare cameră de comerț la nivel de județ. Topul firmelor realizat de camerele de comerț este singurul clasament reprezentativ întocmit la nivelul tuturor operatorilor economici activi, care depun bilanțuri contabile. Topul  analizează indicatori precum cifra de afaceri netă, profitul din exploatare, rata profitului din exploatare, eficiența utilizării resurselor umane și eficiența utilizării capitalului angajat.
Anul acesta topul a ajuns la a 25-a Ediție Jubiliară și la întocmirea clasamentelor, au participat 17.007 societăți comerciale care au depus bilanțul contabil la Administrația Financiară a  Județului Mureș, dintre care 2.680 s-au situat pe primele 10 locuri, grupate pe domenii de activitate și pe clase de mărime. Dintre acestea, 1.042 se regăsesc în catalogul tipărit „Topul Firmelor din Județul Mureș” locul 1 revenind unui număr de 746 de firme.
Alături de evidențierea firmelor în cadrul clasamentelor pe grupe de activitate și clase de mărime, sunt importante și următoarele distincții care se acordă societăților comerciale cu rezultate deosebite, constante de-a lungul timpului: Diploma pentru Exportatorii de Top, Diploma și Trofeul pentru Excelență în Afaceri și Diplomele de Onoare pe care le acordăm femeilor manager de succes.
Sărbătorim a 25-a Ediție Jubiliară a Galei „Topul firmelor din județul Mureș” într-un an cu totul special, Anul Centenar al Marii Uniri și, cu acest prilej, vom acorda Medalia Jubiliară TOPUL FIRMELOR – 25 ANI, tuturor Membrilor de Aur și colaboratorilor apropiați ai Camerei de Comerț și Industrie Mureș.
Pentru firmele premiate, prezența în catalogul ”Topul Firmelor din Județul Mureș” reprezintă o carte de vizită, o garanție de bonitate și seriozitate în relațiile cu investitorii și cu partenerii comerciali, întrucât acest catalog se bucură de o largă distribuție în mediile de afaceri din țară și din străinătate.
Adresăm mulțumiri tuturor partenerilor noștri și, în mod special, Membrilor de Aur ai CCI Mureș, care ne-au sprijinit pentru editarea catalogului și pentru buna organizare a  evenimentului de promovare, care se bucură an de an, de prezența unor personalități marcante ale lumii universitare și științifice, oficialități ale administrației publice, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și ai mass media. Gala „Topul firmelor din județul Mureș” este și un prilej pentru ca cei mai importanți oameni de afaceri din județul Mureș să se  întâlnească într-un cadru informal, să se cunoască mai bine pentru a pune bazele unor colaborări viitoare.
De asemenea, dorim să subliniem colaborarea deosebit de bună pe care o avem cu Instituția Prefectului Județului Mureș, Consiliul Județean Mureș și, în special, cu Primăria Municipiului Tîrgu Mureș, cu care avem un Acord de colaborare pentru organizarea în parteneriat de târguri, expoziții și alte manifestări de promovare a mediului de afaceri mureșean.
Ne mândrim cu faptul că 342 de companii mureșene sunt prezente pe primele 10 locuri ale Topului național, dintre care 122 au fost clasate pe primele 3 locuri și 45 sunt ocupante ale locului 1, ceea ce situează județul Mureș pe un onorant loc 7 pe țară.
În numele Colegiului de Conducere și al Comitetului de Direcție al CCI Mureș, doresc să adresez felicitări tuturor firmelor nominalizate în Top care, prin efort susținut, seriozitate, ambiție și perseverență reușesc să situeze constant economia mureșeană peste media de dezvoltare pe țară.
                                                              Vasile POP
                                                              Președinte
                           CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A JUDEŢULUI MUREŞ

Metodologie Topul Firmelor

                                                METODOLOGIA DE REALIZARE
                                                    A TOPURILOR DE FIRME
                        ORGANIZATE DE CAMERELE DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE DIN ROMÂNIA
                                                            Ediţia a XXV-a
                                                               – extras –
                                              1. Topurile judeţene de firme
Topurile firmelor din judeţe şi municipiul Bucureşti, numite în continuare topurile judeţene de firme, sunt organizate de Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene în conformitate cu prevederile art. 4 lit. m din Legea nr. 335/2007 a Camerelor de Comerţ şi Industrie din România, modificată și completată. Topurile judeţene de firme se obţin din clasamentele judeţene de firme, determinate de către Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene, pe baza prezentei metodologii.
              1.1. Sursele de informaţii
Sursele de informaţii utilizate sunt:
ƒ Informaţii din situaţiile financiare ale societăţilor pentru anul anterior, conforme cu Directivele Europene, furnizate de Ministerul Finanţelor Publice;
ƒ Informaţii despre firmele legal înregistrate în România, furnizate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
ƒ Informaţii despre firme, rezultate din activitatea camerelor judeţene (Camerele de Comerţ și Industrie Judeţene pot proceda la verificarea informaţiilor din situaţiile financiare ale firmelor din top și din alte surse precum și din vizite la firme, pentru a evita eventuale erori care ar putea apare la clasificarea firmelor. In situaţia în care vor fi constatate neconcordanţe (între datele  înregistrate în aplicaţia de Top și situaţia reală), acestea vor fi corectate pe baza unui document justificativ ce emană de la o instituţie / persoană / organ competent (proces verbal al comisiei de validare a clasamentului judeţean semnat de toţi membrii comisiei; declaraţie reprezentant legal; certificate emis, după caz, de auditor, cenzor sau ANAF, etc);
                1.2. Condiţiile de admitere a firmelor în clasamente
Sunt admise în topurile judeţene de firme entităţile care sunt comercianţi conform legii şi îndeplinesc simultan următoarele condiţii, cu privire la datele de bilanţ depus pentru anul anterior:
ƒ Profit din exploatare pozitiv;
ƒ Cifră de afaceri de minim 100 000 lei în cazul microîntreprinderilor şi minim 250 000 lei în cazul celorlalte entități.
Nu sunt admise:
ƒ Grupurile de interes economic (GIE);
ƒ Firmele ale căror cuantum format din suma datoriilor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul
statului și impozitele și taxele neplătite la termenul stabilit la bugetele locale depășește cuantumul creanțelor în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului;
ƒ Firmele pentru care valoarea a cel puţin unui indicator calculat este negativă.
ƒ Firmele care la data realizării clasamentului se află în stare de radiere, faliment, lichidare, dizolvare, întrerupere temporară de activitate, insolvenţă
Elementele financiare utilizate în vederea stabilirii accederii în clasamente sunt prezentate în Anexa 2 la metodologie. Pentru realizarea clasamentelor Topul firmelor se prelucrează numai bilanţurile depuse în termenul legal la Ministerul Finanţelor Publice (Data limită de preluare în cadrul aplicaţiei a ultimei variante a bazelor de date furnizate de Ministerul Finanţelor Publice este 13 iulie 2018)
                1.3. Structura clasamentelor pe domenii, grupe de activitate şi clase de mărime a întreprinderii
Topurile judeţene de firme sunt structurate pe şase domenii de activitate:
ƒ Cercetare – Dezvoltare şi High – Tech;
ƒ Industrie;
ƒ Agricultură, Silvicultură, Pescuit;
ƒ Construcţii;
ƒ Servicii;
ƒ Comerţ
ƒ Turism.

Domeniile sunt împărţite pe grupe de activitate conform codului CAEN rev. 2, publicat în Monitorul Oficial nr. 293/2007 și al obiectului de activitate declarat de firme pe propria răspundere în situaţiile financiare pentru anul anterior.
Clasificarea întreprinderilor pe clase de mărime se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu completările şi modificările ulterioare, care stabileşte criteriile de încadrare a firmelor, după cum urmează:

Clasa de mărime Criterii de încadrare
Microîntreprinderi Au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei
Întreprinderi mici Au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei
Întreprinderi mijlocii Au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro
Întreprinderi mari Au între 250 şi 999 de salariaţi
Întreprinderi foarte mari Au peste 1000 de salariaţi

                      1.4. Indicatorii utilizaţi
Indicatorii utilizaţi pentru clasificarea firmelor sunt:
ƒ Cifra de afaceri netă (I1);
ƒ Profitul din exploatare (I2);
ƒ Rata profitului din exploatare (I3);
ƒ Eficienţa utilizării resurselor umane (I4);
ƒ Eficienţa utilizării capitalului angajat (I5).
Indicatorii sunt determinați astfel:
ƒ I1 = Cifra de afaceri netă;
ƒ I2 = Profitul din exploatare;
ƒ I3 = Profit din exploatare / Cifra afaceri ;
ƒ I4 = Valoarea adăugată / Număr mediu de salariaţi;
ƒ I5* = (Profitul curent + Cheltuieli privind dobânzile) / Capital angajat.
Pentru fiecare indicator şi domeniu de activitate este stabilită o pondere în cadrul punctajului total (P1, P2, P3, P4, P5).
Ponderile indicatorilor sunt prezentate in Anexa 3 la metodologie.
                    1.5. Punctajul
Punctajul fiecărei firme din top se obţine în modul următor:
ƒ Se determină indicatorii (I1, I2, I3, I4, I5) după formulele definite la punctul 1.4.;
ƒ Se determină mediile naționale ale indicatorilor (M1, M2, M3, M4, M5) prin calcularea, pentru fiecare grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderii, a mediei aritmetice a acelui indicator, aplicată pentru firmele care îndeplinesc, la nivel naţional, condiţiile de admitere la top;
ƒ Fiecare indicator este normalizat prin împărţirea la media sa naţională: I1 = I1 / M1, I2 = I2 / M2, I3 = I3 / M3, I4 =
I4 / M4, I5 = I5 / M5;
ƒ Punctajul total (PT) se calculează ca suma produselor dintre indicatori şi ponderea aferentă fiecărui indicator: PT = (I1 * P1) + (I2 * P2) + (I3 * P3) + (I4 * P4) + (I5 * P5).

Total active = Total active imobilizate + Total active circulante + Cheltuieli în avans 4 Banca Națională a comunicat cursurile pieței valutare din data de 31.12.2017, în vederea întocmirii situațiilor financiare ale anului 2017 de către toate entitățile prevăzute de Legea contabilității nr. 82/1991, republicată. Cursul valutar stabilit pentru euro la data de 31.12.2017: 1 Euro = 4.6597
Valoarea adăugată = Profit din exploatare + Cheltuieli cu personalul + Ajustările de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale + cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate

Capital angajat = datorii pe termen lung + capitaluri proprii.
* în cazul în care atât numitorul, cât și numărătorul sunt negativi companiile nu vor fi acceptate în clasament (numărător negativ înseamnă că firma este în pierdere; numitor negativ înseamnă că, capitalurile proprii (unde profitul este negativ) nu pot susține împrumuturile pe termen lung.


Ponderile indicatorilor asociate fiecărui domeniu de activitate sunt prezentate în tabelul urmator:

INDICATORI ŞI PONDERI  Cifra de afaceri netă (I1) Profitul din exploatare (I2) Rata profitului din exploatare (I3) Eficienţa utilizării resurselor umane (I4) Eficienţa utilizării capitalului angajat (I5)
DOMENII P1 P2 P3 P4 P5
Cercetare – Dezvoltare şi High-Tech 40% 10% 10% 20% 20%
Industrie 50% 20% 10% 10% 10%
Agricultură, Silvicultură și Pescuit 50% 20% 10% 10% 10%
Construcţii 50% 20% 10% 10% 10%
Servicii 50% 20% 10% 10% 10%
Comerţ 50% 20% 10% 10% 10%
Turism 50% 20% 10% 10% 10%


Firmele membre ale camerei judeţene, care au achitat cotizaţia la zi, primesc o bonificaţie de 10% din punctajul total.
Clasamentul judeţean de firme conţine câte maxim 10 firme pentru fiecare domeniu, grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderii, determinate prin ordonarea descrescătoare a punctajului total.
                1.6. Validarea clasamentului
Clasamentul judeţean de firme este analizat şi validat de o comisie a topului de firme, numită de către conducerea Camerei, la nivelul fiecărui judeţ şi al municipiului Bucureşti.
Clasamentul validat devine topul judeţean de firme. Informaţiile despre firmele din topul judeţean sunt actuale la momentul validării acestuia.


                                         2. Topul Naţional al Firmelor din România
Topul Naţional al Firmelor din România se organizează în exclusivitate de către Camera Naţională, în conformitate cu prevederile art. 28, lit. j din Legea 335/2007 a Camerelor de Comerț și Industrie din România, modificată și completată, şi Cap. III, art.17, punctul 13 din Statutul Camerei Naţionale.
Clasamentul Topului Naţional al Firmelor se realizează de către Camera Naţională, pe baza clasamentelor judeţene de firme furnizate de către Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene, prin interclasarea acestora şi păstrarea primelor maxim 10 poziţii pentru fiecare domeniu, grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderilor. Topul Naţional al Firmelor este format din firmele situate pe locul 1-10 în acest clasament, la fiecare domeniu, grupă şi clasă de mărime a întreprinderii.

                                           3. Responsabilităţi
Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene şi Camera de Comerţ şi Industrie a României nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele erori în întocmirea situaţiilor financiare şi a  oricăror alte documente utilizate la determinarea clasamentelor. Conform prevederilor legale, răspunderea revine celor care au întocmit documentele în cauză.
Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene şi Camera de Comerţ şi Industrie a României nu pot fi ţinute responsabile pentru orice daune sau pierderi ce ar putea rezulta în urma unei acţiuni sau renunţare la acţiune, ca urmare a utilizării, în orice scop, a datelor publicate în legătură cu Topurile Firmelor.